การ ท่องเที่ยว สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่งมาเนินนาน

นับได้ว่าประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น การ ท่องเที่ยว ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนอกจากการส่งออก  ในบางปี การ ท่องเที่ยว ได้มีการเติบโตเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้ในหลายๆพื้นที่ท่องเที่ยวมีการพัฒนาการเจริญเติบโตด้านธุรกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่เยอะขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ ท่องเที่ยว ของชาวต่างชาติเช่น ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ชลบุรี, กทม, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานีเป็นต้น ซึ่งรายได้เหล่านี้เกิดจากการบริโภคโดยชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย หากเรานำรายได้ของทุกจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นมารวมกันเป็นมูลค่าหลายล้านบาทจะรู้ได้ว่าการ ท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจนกลายเป็นเครื่องจักรสำคัญของประเทศ รายได้ที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนี้ยังไม่รวมกับการซื้อ

การ ท่องเที่ยว

การ ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในธุรกิจของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

    รายได้ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแบบการเที่ยวนี้ทำให้มีการนำเงินตราเข้ามาในประเทศเป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี  แต่กระนั้นรายได้เหล้านี้ไม่ได้กระจายไปในทุกส่วน สถานที่ท่องเที่ยว ทุกภาคจึงเกิดความแตกต่างขึ้นในแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ที่ห่างออกไป ดังนั้นจึงต้องมีการสนับสนุนการเที่ยวในเมืองรองหรือเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นัก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยการนำเอาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่โดดเด่นออกมาใช้เพื่อเป็นการกระจายรายได้ ได้อีกทางนี้ด้วย

การ ท่องเที่ยว

   ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว มากขึ้นรวมทั้งทรัพยากรแรงงานที่ถูกดูดมาจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดการแข่งขันของภาคส่วนต่างๆเช่นภาคอุตสหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ ซึ่งบางครั้งการแข่งขันเหล่านี้อาจนำไปสู่การแข่งขันด้านการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้การจะทำให้เกิดการจ้างงาน การหมุนเวียนเงินตราในประเทศ การเพิ่มรายได้ภาษีของรัฐบาล การลงทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นการขนส่ง การนำเที่ยว การพักแรม การค้าของที่ระลึกเป็นต้น ดังนั้นเราควรจะช่วยกันพัฒนาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันให้หันมาสนใจในประเทศให้มากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศชาติ

Related Posts